AQUAREINA spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje Zákazníka, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, obec, email, tel. č., ŠPZ, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre účasť Zákazníka vo vernostnom programe AQUAREINA a poskytovanie služieb AQUAREINA, a pre plnenie povinností  uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka prejaviť svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách AQUAREINA alebo jej obchodných partnerov. Zaškrtnutím tohto políčka tak Zákazník ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne AQUAREINA v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov Zákazníka, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, obec, email, telefónne číslo, ŠPZ, na kontaktovanie a zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách AQUAREINA alebo jej obchodných partnerov (marketingových ponúk)  prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, a to email, SMS, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Zákazník na dobu trvania jeho členstva vo vernostnom programe AQUAREINA.

Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Zákazník povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť AQUAREINA.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva Zákazníka ako dotknutej osoby. Zákazník má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Zákazník zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má Zákazník v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

V prípade, že si uplatňuje Zákazník niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti Zákazníka nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má AQUAREINA oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si AQUAREINA právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má Zákazník právo podať sťažnosť AQUAREINA a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

AQUAREINA vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje Zákazníka môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, Adaptiware s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice, IČO 47 169 397. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.